BELANGRIJK: a-n-s houdt op te bestaan op 30 september 2018.


Algemene voorwaarden

Doel van a-n-s

A-n-s is geen bemiddelings- of relatiebureau.  Wij willen op een heel ongedwongen manier alleenstaanden met elkaar in contact brengen.  Allereerst met als doel de sociale contacten te verruimen met gelijkgestemden.  Verder biedt a-n-s een waaier aan activiteiten aan.  A-n-s wil ook een extra netwerk aanbieden aan haar leden om professioneel te kunnen groeien. 

 

Lidmaatschap

Voorwaarden om lid te worden

Op het ogenblik dat men zich lid maakt moet men alleenstaande zijn.

Verder stelt a-n-s als voorwaarden dat je 40+ bent, hogeropgeleid of gelijkwaardig door levenservaring en professioneel actief.  Wie niet volledig aan dit profiel beantwoordt maar wel vermoedt perfect aansluiting te vinden bij het doelpubliek van a-n-s, kan ook lid worden.  Een persoonlijk gesprek zal uitwijzen of a-n-s kan voldoen aan jouw verwachtingen.  

 

Procedure om lid te worden:

 • je vervolledigt de registratiepagina op de website van a-n-s
 • a-n-s neemt telefonisch contact op met jou
 • je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek
 • je ontvangt een contract ter ondertekening
 • je betaalt een éénmalige instapbijdrage + je lidgeld voor het eerste jaar * (zie paragraaf Lidgeld, onderaan)

Zodra we je lidgeld ontvangen hebben, krijg je van ons een login en paswoord.  Vanaf dat ogenblik kan je on-line inschrijven voor al onze activiteiten. * (zie paragraaf Lidgeld, onderaan)

Lidgeld

Op het moment dat je aansluit bij a-n-s, betaal je een bedrag van € 360,00. Dit bedrag bestaat uit:

 • een éénmalige instapkost van € 260,00 *   
 • lidgeld van € 100,00 * (zie onderaan) voor het eerste jaar (hierin is ook de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen + de verzekering tegen lichamelijke ongevallen)

Vanaf het 2de jaar en de daaropvolgende jaren betaal je enkel nog het jaarlijks lidgeld.
Je beslist zelf of je verder lid wenst te blijven telkens nadat een jaar verlopen is.  Indien a-n-s op haar verzoek tot vernieuwing van je lidgeld geen betaling ontvangt, zal je paswoord niet meer geldig zijn en kan je niet verder inschrijven en deelnemen aan activiteiten.        

Alle bedragen zijn vrij van BTW (op aanvraag bezorgen wij u een factuur).

Het lidgeld is individueel.

* Prijzen geldig op 01/01/2018. 

Verbintenis van elk lid

 • Binnen het netwerk van a-n-s streven we naar een open communicatie, zowel tussen leden onderling als tussen leden en bestuur van a-n-s.  We verwachten dat opmerkingen steeds rechtstreeks aan de betrokken personen worden geuit. 
 • A-n-s dringt erop aan om de geplande activiteiten effectief te kunnen starten op het aanvangsuur zoals aangekondigd op de activiteitenkalender.  Elk lid dient aanwezig te zijn op het afgesproken uur.  Bij overmacht belt u naar het gsm nr van de contactpersoon van de activiteit.
 • A-n-s vraagt medewerking van alle aanwezigen opdat alles vlot zou verlopen tijdens elke activiteit en dit in een aangename sfeer.
 • A-n-s verwacht van iedereen dat men nieuwe leden zo optimaal mogelijk betrekt.
 • Het is niet toegestaan om iemand enig nadeel te berokkenen op vlak van moreel, financieel, racistisch of lichamelijk gebied.   
 • Overmatig drankgebruik wordt niet toegelaten tijdens de activiteiten. 
 • A-n-s verwacht een correcte kledij. Indien er specifieke kledij vereist is zal men hierover op voorhand ingelicht worden. Wie deelneemt aan een wandeling, voorziet best degelijke stapschoenen. T
  Tijdens a-n-s café’s, culinaire en culturele activiteiten is de dress code casual.
 • Voorstellen van activiteiten die je wenst te organiseren met of voor andere leden worden vooraf besproken met het secretariaat. Het is de bedoeling dat al deze activiteiten aangeboden worden aan heel het a-n-s netwerk. Op deze manier kunnen we een mooi en gevarieerd aanbod blijven waarborgen en is elke deelnemer ook verzekerd.
   

Schorsing en opzegging van leden

Leden die:

 • bovenstaande verbintenissen niet naleven
 • door hun gedrag, woorden, geschriften, daden of handelswijzen andere leden of de organisatie a-n-s schaden
 • de doelstellingen van a-n-s misbruiken

kunnen tijdelijk geschorst worden.  Na onderling overleg beslist het bestuur of de schorsing opgeheven wordt.  Zo niet wordt het lidmaatschap definitief opgezegd.  Er wordt geen instapbijdrage of lidgeld terugbetaald.  In geval van betwisting is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Activiteiten

Reservaties

Inschrijven op een activiteit doe je alleen als je zeker meegaat. Voor elke activiteit schrijf je on-line in.  Indien je te lang wacht kom je mogelijk op de wachtlijst (zie hieronder).

Om de a-n-s café’s zo optimaal mogelijk te laten verlopen dringen we erop aan om ook voor deze avonden vooraf in te schrijven.  Dit kan steeds tot de dag zelf.  

Nadat je on-line inschreef voor een activiteit zal je automatisch een bevestigingsmail ontvangen.  Indien het gaat om een activiteit waarvoor je bij inschrijving een bijdrage dient te storten, doe je dit onmiddellijk (zie betalingen hieronder).

Betalingen

Voor de meeste activiteiten dien je de bijdrage vooraf te storten op de a-n-s rekening. Dit doe je onmiddellijk na je online inschrijving.  Je deelname wordt immers pas definitief nadat a-n-s je betaling mocht ontvangen.  Je krijgt hiervan opnieuw een bevestiging via mail.

Indien a-n-s je betaling niet ontving binnen de 5 werkdagen na je online inschrijving, loop je het risico dat je niet kan deelnemen. 

Nog even praktisch:
- Vermeld steeds in de mededeling: datum + korte omschrijving van de activiteit.
- Gelieve per activiteit een afzonderlijke storting te doen.
- Bij elke activiteit staat steeds duidelijk vermeld of je vooraf dient te betalen of niet. Gelieve niet te storten
  indien dit niet gevraagd wordt.
- Activiteiten die ter plaatse betaald moeten worden: zorg ervoor dat je gepast geld op zak hebt.

Wachtlijst

Als je online inschrijft voor een activiteit die volgeboekt is, ontvang je een mail met het bericht dat je op de wachtlijst opgenomen bent. Meestal staat bij de activiteit zelf reeds vermeld "Volzet" *(zie hieronder). Toch raden wij je aan om ook dan in te schrijven. Als je op de wachtlijst staat, word je verwittigd als er een plaats vrijkomt.  

* De vermelding "VOLZET" op de activiteitenkalender verschijnt pas op het ogenblik dat iedereen die online inschreef ook effectief de bijdrage betaald heeft.

Annulaties

Online annuleren is niet mogelijk. Je kan verwittigen via mail naar secretaris@a-n-s.be of sms, niet via je commentaar op de kalender!
Wie een activiteit annuleert blijft 50% van het bedrag verschuldigd (met een minimum bedrag van € 10,00) en dit tot 1 week voordat de activiteit plaats heeft. Annuleer je binnen de laatste week blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Prijzen voor deelname aan activiteiten

Welke de bijdrage is om deel te nemen aan een activiteit, staat duidelijk vermeld op de activiteitenkalender.

Indien a-n-s een beroep doet op externe gidsen staat het de leden van a-n-s vrij om deze gidsen na de begeleiding drinkgeld te geven of niet.

Carpool

A-n-s bekijkt per activiteit of het praktisch is een algemene carpool te organiseren. Voor alle activiteiten is er een lijst met de namen en mogelijk gsm nrs van de deelnemers beschikbaar op de kalender. Het staat alle deelnemers vrij contact op te nemen met elkaar ifv optimaal samenrijden naar de algemene carpoolplaats of rechtstreeks naar de afspraakplaats van de activiteit. Als je samenrijdt:

 • spreek op voorhand af wie rijdt. Noteer km-stand bij vertrek en bij aankomst terug aan de carpool.
  Voor de vergoeding die de passagier(s) eventueel betaalt/betalen, hanteert a-n-s de volgende regel:

   • Prijs per kilometer:  0,30€/km die gedeeld wordt onder zowel de chauffeur als de passagier(s).
   • Eén passagier betaalt 0,30 : 2 = 0,15€/km x aantal km
   • Twee passagiers betalen 0,30 : 3 = 0,10€/km/passagier x aantal km
   • Drie passagiers betalen 0,30 : 4 = 0,075€/km/passagier x aantal km
   • Het gaat over de werkelijk gereden km = opstapplaats tot aankomst en terug.
    Goede afspraken maken goede vrienden!
 • wees duidelijk in afspraakuur op de carpoollocatie en reken wat reservetijd in
 • check of iedereen dezelfde plannen heeft na de activiteit (bv. achteraf etentje)   
 • zorg dat je tijdig op de afspraakplaats bent de dag van de activiteit.

Afwezigheid tijdens activiteiten

Als je afwezig bent op een activiteit waarvoor je online ingeschreven hebt en er diende vooraf een storting te gebeuren, gelden de annulatieregels hierboven. Indien vooraf geen bijdrage diende betaald te worden maar
a-n-s heeft wel kosten moeten dragen zullen deze achteraf doorgerekend worden.

Diefstal

A-n-s kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal tijdens de activiteiten.  Elk lid draagt zelf zorg voor al zijn bezittingen. 

Verzekering

Alle leden zijn verzekerd tijdens hun deelname aan activiteiten.  Het betreft alle activiteiten die online te raadplegen zijn op de kalender.
Let op:  Leden zijn niet meer verzekerd wanneer zij na de activiteit(en) nog met elkaar verder op stap gaan.

Waarborgen die de verzekering dekt:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen
Leden kunnen indien gewenst de algemene voorwaarden van de afgesloten verzekering opvragen.

Aangifte van een ongeval dient te gebeuren:
- binnen de 48 uur
- via een aangifteformulier dat je zo snel mogelijk aanvraagt bij a-n-s. 

Verzekeringsmaatschappij: Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT.